Tag Archive | LG 3D

LG

2012

LG PC V720 CF

LG PC V720 2012 / Photo Gallery

LG Optimus 3D CF Ver.1

LG Optimus 3D CF Ver.2

LG Optimus 3D CF Ver.3

LG Optimus 3D Making CF

LG Optimus 3D 2012 / Photo Gallery

LG Optimus 3D & LG Cinema 3D CF Ver.1

LG Optimus 3D & LG Cinema 3D CF Ver.2

LG Optimus 3D & LG Cinema 3D 2012 / Photo Gallery

LG-XNOTE V300 CF Ver.1

LG-XNOTE V300 CF Ver.2

LG-XNOTE V300 CF Ver.3

LG-XNOTE V300 CF Ver.4

LG-XNOTE Z330 CF Ver. 1

LG-XNOTE Z330 CF Ver. 2

LG-XNOTE V300 and Z330 2012 / Photo Gallery

———————————————–

2011

LG-XNOTE P430 CF

LG-XNOTE P430 Making CF Ver. 1

LG-XNOTE P430 Making CF Ver.2

LG-XNOTE P430 Making CF Ver.3

LG-XNOTE P430 2011 / Photo Gallery

LG-XNOTE P210 CF

LG-XNOTE P210 – Making CF

LG-XNOTE P210-Ent.News

LG-XNOTE P210 2011 / Photo Gallery

—————————————————-

2010

LG-XNOTE X300 CF

LG-XNOTE X300 Making CF

LG-XNOTE X300 2010 / Photo Gallery

LG-XNOTE-A510 3D-Life CF

———————————————————-

2009

LG-XNOTE Mini Ice Cream CF

LG-XNOTE P510 Chic CF

LG-XNOTE P510 Chic Making

LG-XNOTE P510 Chic 2009 / Photo Gallery

—————————————-

2008

LG-XNOTE R410 CF

‘Summer Days’ CF Ep1 / Ep2 / Ep3 / Ep4 / Ep5 / Ep6 / Ep7 / Making / NG

LG X-NOTE ‘Summer Days’ 2008 / Photo Gallery

Shin Min Ah Official Website ~ News updated (2012-03-16)

Source: officialweb.cafe24.com/news

3월 29일 평촌 롯데백화점, 지오다노 사인회 안내

 민아 씨가 광고모델로 활동하고 있는 지오다노의 사인회가 있습니다!!
일시 : 3월 29일 (목) 오후 6시(한시간 진행) 장소 : 평촌 롯데백화점 지오다노 매장

사인회는 선착순으로 참여 가능하시며

사인 받으실 수 있는 인원은 현장 상황에 따라 달라지니 이 점 양해 부탁드립니다.

그럼 민아씨 팬 사인회에 팬 여러분들의 많은 관심 부탁드립니다~ ^ ^

Continue reading